Прва целосна метрика на македонските биомедицински списанија (Подготвено со компјутерскиот програм Publish or Perish на 11. мај, 2016) [види ги сите резултати: Metrix2016.xlsx]
За толкување на резултатите види: Спироски М. Сегашен научен придонес на македонските биомедицински списанија (2016) во базата Google Scholar анализирани со програмот Publish or Perish. Макед Мед Електр С. 2016 Мај 30; 2016; 2016:50022. http://dx.doi.org/10.3889/mmej.2016.50022

А
Acta Morphologica: публикација на здружението на анатоми и морфолози на Македонија (Acta Morphol)
Acta Chirurgica Macedonica
Activities in physical education and sport : international journal of scientific and professional issues in physical education and sport
Архиви на јавното здравје (АЈЗ)

Б
Balkan Journal of Medical Genetics
БАНТАО списание = BANTAO Journal: Journal of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs
Билтен на Сојузот на здруженијата на фармацевтите и фармацевтските техничари на СР Македонија продолжение од Билтен на Фармацевтското друштво на СРМ
Билтен на Фармацевтското друштво на НР Македонија продолжува како Билтен на Фармацевтското друштво на СРМ
Билтен на Фармацевтското друштво на СРМ продолжува како Билтен на Сојузот на здруженијата на фармацевтите и фармацевтските техничари на СР Македонија

В
Vox Medici

Г
Гласник на хемичарите и технолозите на Македонија продолжува како Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering
Годишен зборник на Медицинскиот факултет во Скопје продолжува како Македонско списание за медицина

Д
Дефектолошка теорија и практика (ДТП) = Journal of Special Education and Rehabilitation (JSER)

Е
Епилепсија и Неврологија = Epilepsy and Neurology

И
International Medical Journal Medicus (IMJM) = Medicus

М
Македонски ветеринарен преглед продолжува како Macedonian Veterinary Review
Macedonian Veterinary Review продолжение од Македонски ветеринарен преглед
Македонски медицински преглед (Мак Мед Преглед)
Македонски ортопедско-травматолошки гласник = Acta Ortopedica et Traumatologica Macedonica
Македонско списание за медицина продолжение од Годишен зборник на Медицинскиот факултет во Скопје
Македонски стоматолошки преглед = Macedonian Dental Review
Македонски фармацевтски билтен = Macedonian Pharmaceutical Bulletin продолжение од Билтен на македонското фармацевтското друштво
Македонско медицинско електронско списание (ММЕС) = Macedonian Medical Electronic Journal (MMEJ)
Македонско списание за офталмологија (МСО) = Macedonian Journal of Ophthalmology (MJO)
Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering продолжение од Гласник на хемичарите и технолозите на Македонија
Macedonian Journal of Medical Sciences (MJMS) продолжува како Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences (OAMJMS)

Н
Наука & спорт : списание за научни и стручни прашања од физичката култура и врвниот спорт

О
Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences (ОАМЈМС) продолжение од Macedonian Journal of Medical Sciences (MJMS)

П
Прилози – Друштво за наука и уметност Битола
Прилози: Македонска академија на науките и уметностите, Одделение за биолошки и медицински науки = Contributions: Macedonian Academy of Sciences and Arts, Section of Medical Sciences (ISSN 0351-3254) (ISSN 1857-9345)

Р
Research in Kinesiology продолжение од Физичка култура
Research in physical education, sport and health: international journal of scientific issues in physical education, sport and health

С
South East European Journal of Cardiology (SEEJCA)
South East European Journal of Immunology (SEEJIM)
South East European Journal of Human Genetics (SEEJHG)

Ф
Физичка култура продолжува во Research in Kinesiology
Physioacta