• Акад. Момир Поленаковиќ, главен и одговорен уредник на Прилози
  • Акад. Надица Поп Јорданова, заменик главен и одговорен уредник на Прилози
  • Проф. Дончо Донев, главен и одговорен уредник за јавно здравство на Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences
  • Проф. Дијана Плашеска-Каранфилска, главен и одговорен уредник на  Balkan Journal of Medical Genetics
  • Проф. Азиз Положани, главен и одговорен уредник на International Medical Journal Medicus
  • Проф. Гоце Спасовски, главен и одговорен уредник на BANTAO Journal
  • Проф. Мирко Спироски, основач и главен и одговорен уредник на Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences