Претседател и застапник по закон на МЗМУ: Акад. Момир Поленаковиќ

Избран иден претседател: Акад. Нада Поп-Јорданова

Заменик претседатели (вкупно тројца, кои ке бидат координатори на трите комисии):

 1. Проф. Азиз Положани
 2. Проф. Мирко Спироски
 3. Проф. Гоце Спасовски

Организациски/ генерален секретар: Проф. Дончо Донев

Благајник: Г-ѓа Силвана Марковска

Архивар/административен секретар: Г-ѓа Благица Тренчевска

 

Членови на Надзорен одбор:

 1. Акад. Живко Попов, претседател
 2. Проф. Никола Јанкуловски, член
 3. Г-ѓа Елизабета Колчаковска, член

 

Координатори и членови на комисии:

(i) Комисија за планирање и евалуација:

 1. Проф. Гоце Спасовски, координатор
 2. Акад. Глигор Јовановски, член
 3. Проф. Зоран Гучев, член
 4. Проф. Михаил Кочубовски, член

 

 (ii) Комисија за едукација и публицистичка етика:

 1. Проф Азиз Положани, координатор
 2. Акад. Владо Матевски, член
 3. Проф. Дијана Плашеска Каранфилска, член
 4. Прим. м-р д-р Илија Глигоров, член

 

(iii) Комисија за информации:

 1. Проф. Мирко Спироски, координатор
 2. Акад. Дончо Димовски, член
 3. Проф. Владимир Трајковиќ, член
 4. Проф. Владимир Трајковски, член

 

Почесни-специјални членови (советници):

 1. Проф. Ана Марушиќ, од Сплит, Хрватска
 2. Проф. Елизабет Вагер, од Bucks, Great Britain