Цели и задачи

Основачи

Извршен одбор

Контакти

Седиште: Македонската академија на науките и уметностите – Одделение за медицински науки, Бул. „К. Мисирков“ бр. 2, Р. Македонија.